Help

feedsDán một trong hai nguồn cấp dưới đây vào Widget RSS hoặc trình đọc tin RSS để theo dõi các bài viết mới :
feed://tuyetkiem.wordpress.com/feed/
https://tuyetkiem.wordpress.com/feed/

help1, Sử dụng nút Search để tìm kiếm bài viết theo từ khóa
2, Tìm kiếm nhóm bài viết từ các Tag hoặc Categories
3, Sử dụng « Older posts hoặc Newer posts » cuối trang
4, Vào trang Archives để xem bài viết lưu trữ theo tháng

Advertisements
Chức năng bình luận bị tắt ở Help
%d bloggers like this: